บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 8, 9, 10 กันยายน 2563 ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งตัวองค์กรและหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ติดต่อสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ติดต่อคุณยุวดา หนูแก้ว
โทร. 02-829-6650
มือถือ 062-617-9296
Email : DCM@KFSEC.CO.TH
Line@ ID :@gdh7493u

*คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลหุ้นกู้ผ่านทาง www.sec.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2Z4xtPi
หรือในรูปแบบวิดีโอ คลิก https://bit.ly/3jBhJLk

ข้อมูลเพิ่มเติม :
ภายใต้การบริหาร โดย คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย CEO
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ยังดำรงตำแหน่ง รักษาการ
รองคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, อาจารย์รับเชิญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นผู้รวบรวม นักธุรกิจช่วยกันก่อตั้ง บริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จำกัด

นอกเหนือจากนี้ คุณสุรเดช ยังเป็นบุคคลสาธารณะที่มาจากครอบครัว ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องภาพพจน์ ชื่อเสียง และความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสาธารณชน และครอบครัวนี้ได้รับการยอมรับนับถือ ยกย่อง จากผู้คนในสังคมทั่วไป มากว่า 50 ปี