บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาแถลงการว่า หลังวันที่ 17 ส.ค. 2563 ศาลพิจารณาว่าการบินไทยจะได้รับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ เป็นที่ทราบกันดีว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสบปัญหามากมายหลายด้านเป็นเวลานาน รวมทั้งเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงทำให้สายการบินไม่สามารถบินได้ทั่วโลก ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง และการบินไทยมีความตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ของบริษัทฯอย่าต่อเนื่อง ดังนั้น การบินไทยจึงต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการอย่างปกติ แต่ด้วยปัญหาภาระหนี้สินที่สั่งสมมานาน จึงต้องแก้ไขสถานการณ์การเงินโดยเร็วที่สุด โดยผ่านกระบวนการศาลล้มละลาย ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะทำให้การบินไทยสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต สำหรับคลิปนี้เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ถือหุ้นกู้ต่างๆ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนี้ทุกรายว่าการบินไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ และพร้อมที่จะดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทุกท่านให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ให้ได้โดยเร็ว อ้างอิง : https://www.facebook.com/ThaiAirways.TH/videos/1523174367863100 ...