นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การปรับปรุงแนวโครงการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤติการแพร่ระบาด Covid-19 โดยธนาคารฯ ได้ปรับปรุงแนวทางให้ความช่วยเหลือ ด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน (Soft Loan) วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท เน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทยวงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือ Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี (คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ ช่วงกลางเดือนกันยา 2563 นี้) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการท่องเที่ยววงเงิน 5,000 ล้านบาท เน้นให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ขนาดย่อม ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย์ และ Supply Chain ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 ...