ประกาศกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้ยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อันเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระของประชาชน ในกรณีที่ต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยอธิบดีกรมสรรพากรมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ใช้ข้อมูลที่เกิดจากวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แทนวิธีการที่ต้องคัดเอกสารดังกล่าว อ้างอิง: https://bit.ly/3m4ombkhttps://bit.ly/2Zh7y7b ...