ออมสินให้กู้เงินฉุกเฉิน 5 หมื่นบาท รอบ 2 สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา Covid-19 เงื่อนไขสำหรับการขอสินเชื่อ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ 10,000 บาท วงเงิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ...