มาตรการจ้างงานเด็กจบใหม่ วงเงินที่รัฐสนับสนุนรวม 23,476 ล้านบาท

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “ศบศ.”

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า มาตรการการจ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่โดยรัฐบาลสมทบจ่ายกับนายจ้าง เป็นระยะเวลา 1 ปี
(ต.ค.2563-ต.ค.2564) เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม คือ

  1. ระดับปริญญาตรี
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวม 260,000 อัตรา

วงเงินที่รัฐสนับสนุนรวม 23,476 ล้านบาท ซึ่งรัฐจะสนับสนุนเงินค่าจ้าง 50%
ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

แบ่งเป็นระดับ ปวส.เงินเดือนไม่เกิน 11,500 บาท รัฐบาลสนับสนุน 5,750 บาทต่อเดือน
ระดับ ปวช.เงินเดือน 9,400 บาท รัฐบาลสนับสนุนเงินเดือน 4,700 บาท
ระดับปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนเงินเดือน 7,500 บาท

Stack of Thai baht banknotes on wooden background, business saving finance investment concept.

การเข้าร่วมโครงการมีเงื่อนไข คือ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการยืนยันตัวตนผ่านกระทรวงแรงงาน และมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมได้ไม่เกิน 15% ภายในระยะ 1 ปี

(กรณีที่ลูกจ้างลาออกในระหว่างโครงการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้)
ขณะที่ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี
ต้องสำเร็จการศึกษาปี 2562 – 2563 และจ่ายเงินผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยเป็นหลัก

อ้างอิง: https://bit.ly/3hTKZN7