เตือนผู้มีรายได้กว่า 2 ล้านราย ยังไม่ได้ยื่นจ่ายภาษี สิ้นสุดขยายเวลา 31 ส.ค. 2563

กรมสรรพากร เตือนคนที่มีรายได้แต่ยังไม่ได้ยื่นเสียภาษี สิ้นสุดขยายเวลาภายใน 31 ส.ค. 2563 นี้

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์การยื่นแบบภาษีเงินได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต และได้มีการขยายเวลาไปจนถึง 31 สิงหาคม 2563

จากข้อมูลปัจจุบันมีผู้ยื่นแบบภาษีในปี 62 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-2 ส.ค. 63 มีผู้ยื่นแบบแล้วรวม 9.57 ล้านราย แต่มีอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้ยื่นผู้เสียภาษีอีกประมาณกว่า 2 ล้านราย

จึงขอให้ผู้ที่มีเงินได้ตามเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลา โดยแนะนำให้ยื่นผ่านระบบเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน RD Smart Tax Application เฉพาะแบบ ภ.ง.ด. 91 (กรณีไม่นำเงินได้ของคู่สมรสมายื่นรวม) ก็จะช่วยประหยัดเวลาและได้รับภาษีเร็วขึ้น

ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนต่างๆ เช่น เงินบริจาค (e-Donation) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เบี้ยประกันสุขภาพ ได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161