วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายสารชีวภัณฑ์ด้วยถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชนให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพร

 

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขยายสารชีวภัณฑ์ด้วยถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชน” ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  พร้อมมอบถังขยายชีวภัณฑ์ วว.  ให้แก่เกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุเรียนดิจิทัลชุมพร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาหมู่บ้านบางฝนตก ม.18  ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการลงทุนของเกษตรกรและกระตุ้นการบริโภคของประชาชนภายในประเทศจากสินค้าเกษตรคุณภาพดี

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนทุเรียนประสบปัญหาการระบาดของโรคอย่างรุนแรงทั้งโรครากเน่า โคนเน่าและโรคกิ่งแห้ง ทำให้ต้นทุเรียนตายเป็นจำนวนมาก การอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัจจัยการเกิดโรคพืช การใช้สารชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ ในการป้องกันและกำจัดโรค ตลอดจนวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ด้วยถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชนของ วว.

ทั้งนี้ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  วว. มีจุดแข็งด้านชีวภัณฑ์ คือ มีโครงสร้างพื้นฐานโรงงาน  ICPIM 2 ที่มีกำลังการผลิตรวมต่อปี 115,000 ลิตร  มีสายการผลิต “สารชีวภัณฑ์” ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายการผลิตเชื้อราและแบคทีเรียมีศักยภาพตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย ในการให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ และทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนาถังหมักระดับชุมชน ในรูปแบบถังสแตนเลสและถังพลาสติก ที่ตอบโจทย์เกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการขยายชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

สอบถามเกี่ยวกับ “สารชีวภัณฑ์” และรับบริการ ได้ที่   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์   วว.  โทร. 0 2577  9016, 02-577 9021   โทรสาร 0 2577  9009   E-mail : icpim2@tistr.or.th