ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “ศบศ.” นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า มาตรการการจ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่โดยรัฐบาลสมทบจ่ายกับนายจ้าง เป็นระยะเวลา 1 ปี(ต.ค.2563-ต.ค.2564) เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม คือ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวม 260,000 อัตรา วงเงินที่รัฐสนับสนุนรวม 23,476 ล้านบาท ซึ่งรัฐจะสนับสนุนเงินค่าจ้าง 50%ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน แบ่งเป็นระดับ ปวส.เงินเดือนไม่เกิน 11,500 บาท รัฐบาลสนับสนุน 5,750 บาทต่อเดือนระดับ ปวช.เงินเดือน 9,400 บาท รัฐบาลสนับสนุนเงินเดือน 4,700 บาทระดับปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนเงินเดือน 7,500 บาท การเข้าร่วมโครงการมีเงื่อนไข คือ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการยืนยันตัวตนผ่านกระทรวงแรงงาน และมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมได้ไม่เกิน 15% ภายในระยะ 1 ปี (กรณีที่ลูกจ้างลาออกในระหว่างโครงการ ...