ธนาคาร ไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท เพราะเขาเข้าใจถึงความต้องการเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท โดยมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนไม่กำหนดระยะเวลา ครบกำหนด เงื่อนไข– มีวงเงินสูงสุด 200,000 บาท– สินเชื่อหมนุเวียน ไม่มีระยะเวลากำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี– อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คุณสมบัติ– เป็นบุคคลธรรมดา– สัญชาติไทย– มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี– อายุของผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการไม่เกิน 60 ปี– นำไปใช้เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น– ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี– ธุรกิจสามารถตรวจสอบได้– สถานที่ตั้งธุรกิจต้องอยู่ในตลาด ระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร เอกสารประกอบการสมัครสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกสำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3ePhc5U #Businessnew#เจ้าของธุรกิจ ...