ธนาคาร ไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท เพราะเขาเข้าใจถึงความต้องการเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า

ธนาคาร ไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท เพราะเขาเข้าใจถึงความต้องการเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต
เพื่อธุรกิจรายย่อย สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท โดยมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
ไม่กำหนดระยะเวลา ครบกำหนด


เงื่อนไข
– มีวงเงินสูงสุด 200,000 บาท
– สินเชื่อหมนุเวียน ไม่มีระยะเวลากำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
– อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติ
– เป็นบุคคลธรรมดา
– สัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
– อายุของผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการไม่เกิน 60 ปี
– นำไปใช้เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น
– ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
– ธุรกิจสามารถตรวจสอบได้
– สถานที่ตั้งธุรกิจต้องอยู่ในตลาด ระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3ePhc5U

#Businessnew
#เจ้าของธุรกิจ