สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด

สินเชื่อ New Gen (ฮัก) บ้านเกิด

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน หรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม หรือ Smart Farmer อาชีพบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร อาชีพนอกภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือบริการ

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 45 ปี
  • ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน
  • ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบอาชีพอิสระ

หลักประกัน

  • ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
  • ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
  • ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 200,000 บาท
  • ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อได้

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

  • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

อ้างอิง : https://www.baac.or.th