นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2562 ไปแล้วรวมจำนวน 3,075,237 แบบ เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 33,145.82 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2563) เป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา สำหรับผู้ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนจากสรรพากรไปแล้ว พบว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต มีการจัดการเอกสารและมีการผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประชาชน ผู้ที่ยื่นขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ อ้างอิง : https://bit.ly/2PW7u7C ...

กรมสรรพากร เตือนคนที่มีรายได้แต่ยังไม่ได้ยื่นเสียภาษี สิ้นสุดขยายเวลาภายใน 31 ส.ค. 2563 นี้ นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์การยื่นแบบภาษีเงินได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต และได้มีการขยายเวลาไปจนถึง 31 สิงหาคม 2563 จากข้อมูลปัจจุบันมีผู้ยื่นแบบภาษีในปี 62 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-2 ส.ค. 63 มีผู้ยื่นแบบแล้วรวม 9.57 ล้านราย แต่มีอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้ยื่นผู้เสียภาษีอีกประมาณกว่า 2 ล้านราย จึงขอให้ผู้ที่มีเงินได้ตามเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลา โดยแนะนำให้ยื่นผ่านระบบเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน RD Smart Tax Application เฉพาะแบบ ภ.ง.ด. 91 (กรณีไม่นำเงินได้ของคู่สมรสมายื่นรวม) ก็จะช่วยประหยัดเวลาและได้รับภาษีเร็วขึ้น ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนต่างๆ เช่น เงินบริจาค (e-Donation) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เบี้ยประกันสุขภาพ ได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account ...